Regulamin

Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu 2023-10-12

1. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do niniejszej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z relacjami z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą kontrolowane i nadrzędne.

2. WIĄŻĄCE POSTANOWIENIA

Rejestracja, korzystanie lub w inny sposób dostęp do tej strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszych postanowień. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźne wyrażenie zgody.

3. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

4.1 Wszystkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że użytkownik nie będzie używał, kopiował, reprodukował, wykonywał, wyświetlał, dystrybuował, osadzał na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniał, poddawał inżynierii wstecznej, dekompilował, przenosił, pobierał, transmitował, zarabiał, sprzedawał, wprowadzał do obrotu lub komercjalizował jakichkolwiek zasobów na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo cytatu).

5. NEWSLETTER

Niezależnie od powyższego, użytkownik może przekazywać nasz biuletyn w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. WŁASNOŚĆ OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z ujawnienia przez użytkownika danych osobowych osobom trzecim.

7. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywania danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub które zakłócają wydajność, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. POLITYKA ZWROTÓW I REFUNDACJI

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia, zapłaci nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało dostarczone do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektóre produkty nie mogą zostać zwrócone lub wymienione. Poinformujemy Cię, jeśli ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

9. ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli użytkownik ujawni je nam bez takiej pisemnej umowy, udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, przechowywanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jego treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

10. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać dostępu, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu użytkownika do witryny internetowej lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które użytkownik mógł udostępnić w witrynie internetowej. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, do których się przyczynił lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Użytkownikowi nie wolno obchodzić ani omijać, ani też podejmować prób obchodzenia lub omijania jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

11. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • niniejsza witryna internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią wymagania użytkownika;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny spełni jego oczekiwania.

Żadna część niniejszej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli użytkownik potrzebuje porady, powinien skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego działania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób), będzie ograniczona do całkowitej ceny zapłaconej nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i charakteru.

12. PRYWATNOŚĆ

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Poważnie traktujemy dane osobowe użytkowników i zobowiązujemy się do ochrony ich prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail użytkownika do przesyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do użytkownika będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy politykę, aby rozwiać wszelkie obawy dotyczące prywatności. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i naszej Polityce plików cookie.

13. OGRANICZENIA EKSPORTOWE / ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem przepisów eksportowych obowiązujących w Polsce.

14. CESJA

Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające postanowienia niniejszego punktu będą nieważne.

15. NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp użytkownika do strony internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu użytkownika do strony internetowej i/lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi.

16. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam poniesione szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

17. ZRZECZENIE SIĘ

Zaniechanie egzekwowania któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego postanowienia.

18. JĘZYK

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

19. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Connected Hair w związku z korzystaniem z tej witryny.

20. AKTUALIZACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji i związaniu się niniejszymi Warunkami.

21. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJA

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać skuteczność intencjom niniejszych Warunków. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

22. INFORMACJE KONTAKTOWE

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Connected Hair.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.